کارگروه پژوهش و توسعه

  • پايش، اندازه گيری و بهبود مستمر برنامه های آموزشی و پژوهشی انجمن
  • تدوين برنامه های استفاده وبه کار گيری از فن آوری های نوين
  • برگزاری نشست های دوره ای تخصصی (گردهمایی های فصلی)
  • برگزاری همایش ها و نشست های محیط زیستی
  • ترویج حفاظت مشارکتی
  • پژوهش در مورد مسایل محیط زیست و مرتبط با آموزش و اطلاع رسانی
  • ترجمه مطالب در مورد شیوه های روزآمد مدیریت  و برنامه ریزی محیط زیست
  • جمع آوری پژوهش های موجود در مورد مسائل و موارد محیط زیستی در کشور
  • تعریف و اجرای پروژه های محیط زیستی