آموزش زنان خانه دار شهرستان نصیر شهر با موضوع مدیریت پسماند - مرداد 1394