طراحی و برنامه ریزی آموزش مدیریت پسماند شهرستان های رباط کریم و بهارستان - شهریور 1394