مجری آموزش زنان روستایی در روستای نوده - مهرماه 1394