مشارکت در برگزاری دومین جشنواره کودک، محیط زیست و پسماند - مهرماه 1394