برگزاری دوره آموزش نگهداری و پرورش قارچ خانگی ویژه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار - بهمن 1394