برگزاری دوره آموزش خیاطی ویژه زنان سرپرست خانوار - اردیبهشت 1395