تاریخچه

سابقه فعاليت انجمن در قالب شرکت مهندسی صنعت سيستم عمران انديشان به سال 1383 بر می گردد که با همين نام مشغول ارائه خدمات مشاور فنی و پشتيانی در ارتباط با تهيه و تدوين سيستم های کيفيت و بهره وری و همچنين سيستمهای مديريت محيط زیست و همچنین  انجام امور برنامه ریزی و کنترل پروژه و مستند سازی و تهيه گزارش های مختلف از وضعيت پروژه ها و انجام پروژه های ارزيابی  EIA می رسد. با توجه به انجام تغييرات جديد مديريتی در شرکت  و سياست شرکت جهت انجام فهاليتهای آموزشی در ارتباط با اموزشهای محيط زيستی در انتهای سال 1393  مقدمات کار انجام پذيرفت و شرکت در تاريخ 1394/4/14 در قالب موسسات غير تجاری (سمن) در اداره ثبت شرکت های استان تهران ثبت گرديد و سپس در تاريخ 1394/5/15 مجوز سازمان مردم نهاد در ارتباط با موارد زيست محيطی از استانداری تهران (وزارت کشور) دريافت گرديد. که مدارک ثبتی شرکت در فايل ضميمه پيوست می باشد.

با توجه به برخورداری انجمن از مديران و کارشناسان متخصص و زبده که هر يک دارای گواهينامه های تخصصی و علمی می باشند شرح فعالیتها و گستره خدمات قابل ارائه تو محدوديتی در انجام و برگزاری تيمی سياست و راهبرد شرکت بر اين اساس استوار است تا اقدام به دريافت تمام گواهينامه ها و مجوزهای لازم  از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری و ساير ارگانهای اعطاء کننده گواهينامه انجام کار مثل شهرداری بنمايد که ليست مدارک شرکت شامل آگهی تاسيس، شناسه ملی، اساسنامه و شرکت نامه در انتهای بروشور پيوست می باشد و در حال اخذ ساير گواهی های صلاحيت و رتبه از ارگانهای مربوطه بوده و مديران شرکت دارای مجوزها و گواهينامه های زير می باشند:

  • گواهينامه های بين المللی دوره ممیزی و سرمميزی کيفيت و بهره وری (ISO 9001 ) از شرکت EAQA انگلستان
  • گواهينامه های بين المللی دوره ممیزی و سرمميزی ايمنی ، بهداشت و محيط زيست  (HSE  ) از شرکت AFNOR  بر اساس استاندارد OHSAS 18000
  • مدرک رتبه يک عمران از سازمان نظام مهندسی ساختمان
  • مدرک دوره تخصصی حفاظت در تابلوهای برق
  • مدرک کارت پيمانکاری تابلو سازی و اجرا و نصب تابلو و تجهيزات روشنايي
  • مدرک مديريت پروژه (PMI) از سازمان مديريت پروژه واقع در شهر باکو کشور آذربايجان