هیئت مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصيلی

سمت

سابقه کار

تاريخ تولد

1

سید محمد شبیری

دکتری آموزش محيط زيست

رئيس هيئت مديره

 22 سال

1345

2

پیام سیف الهی

دکتری معماری

عضو هيئت مديره

18 سال

1354

3

مژده صابری صحنه

دکتری تکنولوژی محیط زیست

مدیر عامل

25 سال

1350

4

رحیم سوزنی

دانشجوی دکتری - فوق ليسانس آموزش محيط زيست

عضو هيئت مديره

20 سال

1350

5

سید میلاد رامین آزاد

دانشجوی دکتری آموزش محيط زيست

عضو هيئت مديره

14  سال

1364