کمیته فنی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک

رشته

سمت  در انجمن

سابقه  کار

1

سید محمد شبیری

دکتری

آموزش محیط زيست

مدیر کارگروه آموزش

22

2

مژده صابری صحنه

دکتری

دکتری تکنولوژی محیط زیست

مدیر کارگروه مدیریت پسماند

24

3

مریم لاریجانی

دکتری

آموزش محیط زيست

مدیر کارگروه توسعه

20

4

پیام سیف الهی

دکتری

معماری

مشاور ارشد انجمن

26

5

رحیم سوزنی

دانشجوی دکتری

آموزش محیط زيست

مدیر امور پژوهشی و اجرایی

19

6

سید میلاد رامین آزاد

دانشجوی دکتری

آموزش محیط زيست

مدرس و برنامه نويس

16

7

مریم فراهانی

دکتری

علوم  محیط زيست

مدرس - پژوهشگر

22

8

پروانه پیکان پور فرد

دکتری

علوم محیط زيست

مدرس - پژوهشگر

14

9

هدی طایی

دانشجوی دکتری

آموزش محیط زيست

مستند ساز

8

10

سیده زهرا شمسی

فوق ليسانس

آموزش محیط زيست

مستند ساز

9

11

میکائیل علیپور

فوق لیسانس

مديريت شهری

پژوهشگر

23