کارگروه آموزش و ترویج

  • تهيه، تدوين و برگزاری دوره های مختلف آموزش های همگانی و تخصصی مرتبط با محيط­زيست
  •  برگزاری جلسات آموزش برای اعضا و دوستداران مناطق
  •  برگزاری نشست های دوره ای آموزشی (گردهمایی های فصلی)
  • تدوین متون ساده آموزشی برای مخاطبان گوناگون
  • راه اندازی، پشتیبانی، و شناساندن سایت انجمن به صورتی که به یکی از سایت های پربیننده و فعال محیط زیستی تبدیل شود